WAŻNA INFORMACJA

!!WAŻNE!!
Drodzy Rodzice,
Ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Rozporządzenie wskazuje na możliwość uczęszczania do Przedszkola dzieci Rodziców pracujących w zawodach z podanego poniżej katalogu. W związku z tym, że katalog jest dość obszerny zachęcam do weryfikacji czy macie Państwo możliwość posłania dziecka do palcówki.
Jeśli znajdujecie się Państwo w poniższym katalogu, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas, tak, aby ułatwić nam organizację pracy na najbliższe dwa tygodnie.
Zgodnie z treścią rozporządzenia, aby dziecko zostało przyjęte do Przedszkola należy złożyć jedynie wniosek według załączonego wzoru. Nie ma konieczności dostarczania zaświadczeń z pracy i innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
Na dole postu umieszczam link do pełnej treści rozporządzenia.
„Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

 Proszę do wniosku dopisać, który punkt, podpunkt dotyczy chociażby jednego rodzica.

Wniosek o zorganizowanie zajęć

facebook