Organizacja zajęć

 7.00 – 8.00
 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.
8.00 – 8.45
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • ćwiczenia poranne.
8.45 – 9.00
 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
9.00 – 9.30
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.
9.30 – 10.15

dzieci młodsze

 

 

9:30 – 11:00

dzieci starsze

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup                w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych                   i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują              w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych                   i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

10.15 – 11.00

dzieci młodsze

 

11:00 – 12: 00

dzieci starsze

Przygotowania do wyjścia na dwór:

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności.
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.
11.00 – 11.30 Dzieci młodsze  –  Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych

 

11.30 – 14.00 Obiad dzieci młodsze

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
12:30 – 13:00 Dzieci starsze

 • zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci
13.00 – 13.30 Dzieci starsze  obiad –  Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
13.30 – 14.30

 

 

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
14:30 -15:00 Podwieczorek – przygotowanie do podwieczorku

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
15:00- :17:00
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • . prace porządkowe.

facebook